Yiddish: One misfortune is too few for him.

SOURCE: Stutchkoff, Der Oytser fun der Yidisher Shprakh.

איין אומגליק איז פֿאַר אים ווייניק.

Eyn umglik iz far im veynik.

One misfortune is too few for him.