CLICK TEXT for Illustrations & Notes          Recently Added

  English Yiddish Transliteration Yiddish
weigh Words should be weighed, not counted. Verter zol men vegn un nit tseyln. ווערטער זאָל מען װעגן און ניט צײלן.
stick If his word were a stick, you couldn't lean on it. Zayn vort zol zayn a shtekn, volt men zikh nit getort onshparn. זײַן וואָרט זאָל זײַן אַ שטעקן, וואָלט מען זיך ניט געטאָרט אָנשפּאַרן.
bridge If his word were a bridge, I'd be afraid to cross it. Zayn vort zol zayn a brik, volt ikh moyre gehat aribertsugeyn. זײַן וואָרט זאָל זײַן אַ בריק, וואָלט איך מורא געהאַט אַריבערצוגיין.
humpback No one sees the hump on his own back. Keyner zet nit zayn eygenem hoyker. קײנער זעט ניט זײַן אײגענעם הױקער.
pinch No one knows whose shoe pinches except the person who walks in it. Keyner veys nit vemen der shukh kvetsht, nor der vos geyt in im. קיינער ווייס ניט וועמען דער שוך קוועטשט, נאָר דער וואָס גייט אין אים.
burden Everyone has his own burden. Yeder mentsh hot zikh zayn pekl. יעדער מענטש האָט זיך זײַן פּעקל.
rust Troubles are to man what rust is to iron. Tsores zaynen far dem mentshn vi zhaver far ayzn. צרות זײַנען פֿאַר דעם מענטשן ווי זשאַווער פֿאַר אײַזן.
rust A person is sometimes stronger than iron and sometimes weaker than a fly. A mentsh iz a mol shtarker fun ayzn un a mol shvakher fun a flig. אַ מענטש איז אַ מאָל שטאַרקער פֿון אײַזן און אַ מאָל שוואַכער פֿון אַ פֿליג.
apple In a beautiful apple you sometimes find a worm. In a sheynem epl gefint men a mol a vorem. אין אַ שיינעם עפּל געפֿינט מען אַ מאָל אַ וואָרעם.
horseradish When a worm sits in horseradish, it thinks there's nothing sweeter. Az der vorem zitst in khreyn, meynt er az es iz keyn zisers nito. אַז דער וואָרעם זיצט אין כריין, מיינט ער אַז עס איז קיין זיסערס ניטאָ.
beard If grandma had a beard, she would be a grandpa. Oyb di bobe volt gehat a bord, volt zi geven a zeyde. אױב די באָבע װאָלט געהאַט אַ באָרד, װאָלט זי געװען אַ זײדע.
wagon If grandma had wheels, she would be a wagon. Oyb di bobe volt gehat reder, volt zi geven a vogn. אױב די באָבע װאָלט געהאַט רעדער, װאָלט זי געװען אַ װאָגן.
hen If a cat laid eggs, it would be a hen. Di kats zol leygn eyer, volt zi geven a hun. די קאַץ זאָל לײגן אײער, װאָלט זי געװען אַ הון.
pig-rabbi A goat has a beard too, and it’s still just a goat. A tsig hot oykh a bord un iz fort nor a tsig. אַ ציג האָט אויך אַ באָרד און איז פֿאָרט נאָר אַ ציג.
pig-rabbi If you put a shtreimel on a pig, would it make him a rabbi? Tu on a khazer a shtrayml, vet er vern rov? טו אָן אַ חזיר אַ שטרײַמל, וועט ער ווערן רבֿ?
finger Show a pig a finger and he'll want the whole hand. Vayz a khazer a finger vil er di gantse hant. וײַז אַ חזיר אַ פֿינגער וויל ער די גאַנצע האַנט.
devil-hair If you give the devil a hair, he'll want the whole beard. Az men git dem tayvl a hor, vil er di gantse bord. אַז מען גיט דעם טײַוול אַ האָר וויל ער די גאַנצע באָרד‫.‬
table Let a pig in the house and he'll crawl on the table. Loz arayn a khazer in shtub, krikht er afn tish. לאָז אַרײַן אַ חזיר אין שטוב, קריכט ער אויפֿן טיש.
chutzpah A Jew is twenty-eight percent fear, two percent sugar, and seventy percent chutzpah. A yid hot akht un tsvantsik protsent pakhed, tsvey protsent tsuker, un zibetsik protsent khutspe. ‎אַ ייִד האָט אַכט און צוואַנציק פּראָצענט פּחד, צוויי פּראָצענט צוקער און זיבעציק פּראָצענט חוצפּה.
butcher Don't send a dog to the butcher shop. A hunt shikt men nit in yatke arayn. אַ הונט שיקט מען ניט אין יאַטקע אַרײַן.
head-wolf Don't stick your head in a wolf's mouth. Shtek nit dem kop tsum volf in moyl arayn. שטעק ניט דעם קאָפּ צום וואָלף אין מויל אַרײַן.
sheep What will become of the sheep if the wolf is the judge? Vos ken vern fun di shof az der volf iz der rikhter? װאָס קען װערן פֿון די שאָף אַז דער װאָלף איז דער ריכטער?
spoon You can't empty the ocean with a spoon. Mit a lefl ken men dem yam nit oys'shepn. מיט אַ לעפֿל קען מען דעם ים ניט אויסשעפּן.
wedding You can't dance at two weddings with one behind. Mit eyn tokhes ken men nit tantsn af tsvey khasenes. מיט איין תּחת קען מען ניט טאַנצן אויף צוויי חתונות.
shtreimel You can't make a shtreimel out of a pig's tail. Fun a khazershn ek ken men keyn shtrayml nit makhn. פֿון אַ חזירשן עק קען מען קיין שטרײַמל ניט מאַכן.
finger Better a slap from a sage than a kiss from a fool. Beser a patsh fun a khokhem eyder a kush fun a nar. בעסער אַ פּאַטש פֿון אַ חכם איידער אַ קוש פֿון אַ נאַר.
brains When God was doling out brains, you were asleep. Az got hot geteylt dem seykhl bistu geshlofn. ‎אַז גאָט האָט געטיילט דעם שׂכל ביסטו געשלאָפֿן.
little finger He has more brains in his little finger than others have in their heads. Er hot mer seykhl in kleynem finger vi an anderer in kop. ער האָט מער שׂכל אין קליינעם פֿינגער ווי אַן אַנדערער אין קאָפּ.
check With horses you check the teeth; with a human you check the brains. Bay ferd kukt men af di tseyn; bay a mentshn afn seykhl. בײַ פֿערד קוקט מען אויף די ציין; בײַ אַ מענטשן אויפֿן שׂכל.
brawn When you need brains, brawn doesn't help. Vu men darf hobn moyekh, helft nit keyn koyekh. וווּ מען דאַרף האָבן מוח העלפֿט ניט קיין כּוח.
meat He's a piece of meat with two eyes. Er iz a shtik fleysh mit tsvey oygn. ער איז אַ שטיק פֿלייש מיט צוויי אויגן.
understand He looks with his eyes, listens with his ears, and understands like a wall. Er kukt mit di oygn, hert mit di oyern, un farshteyt vi di vant. ער קוקט מיט די אויגן, הערט מיט די אויערן, און פֿאַרשטייט ווי די וואַנט.
wednesday-cow He knows like a cow knows what Wednesday is. Er veys vi a ku fun mitvokh. ער ווייס ווי אַ קו פֿון מיטוואָך.
mezuzah There's no furniture in his attic. Es felt im mebl in dakhkamer. עס פֿעלט אים מעבל אין דאַכקאַמער.
mezuzah He has as much sense as a church has mezuzahs. Er hot azoy fil seykhl vi in kloyster mezuzes. ער האָט אַזוי פֿיל שׂכל ווי אין קלויסטער מזוּזות.
hat The hat is fine but the head is too small. Dos hitl iz gut nor der kop iz tsu kleyn. דאָס היטל איז גוט נאָר דער קאָפּ איז צו קלײן.
bellybutton He's the bellybutton of the world. Er iz der pupik fun der velt. ער איז דער פּופּיק פֿון דער וועלט.
pupik He's meditating on whether a flea has a belly-button. Er klert tsi a floy hot a pupik. ער קלערט צי אַ פֿלױ האָט אַ פּופּיק.
rotate He's contemplating the rotation of the earth. Er klert vi di velt dreyt zikh. ער קלערט ווי די וועלט דרייט זיך.
smoke He's wondering where the chimney smoke goes. Er klert vu di roykhes fun koymen kumen ahin. ער קלערט וווּ די רויכעס פֿון קוימען קומען אַהין.
bagel He's pondering whether bagels from Kulikov are bigger than bagels from Lemberg. Er klert tsi di Kulikover beygl zenen greser fun di Lemberger. ער קלערט צי די קוליקאָווער בייגל זענען גרעסער פֿון די לעמבערגער.
nose-blow Pay him for blowing his nose. Tsol im op far oysshnaytsn di noz. צאָל אים אָפּ פֿאַר אויסשנײַצן די נאָז.
tail He couldn't attach a tail to a cat. Er ken nit a kats dem ek farbindn. ער קען ניט אַ קאַץ דעם עק פֿאַרבינדן.
two He can't count to two. Er ken keyn tsvey nit tseyln. ער קען קיין צוויי ניט ציילן.
noah He writes "Noah" with seven mistakes. Er shraybt Noyekh mit zibn grayzn. ער שרײַבט נח מיט זיבן גרײַזן.
axe He reads Hebrew like an axe swims. Er zogt ivre vi a hak shvimt. ער זאָגט עבֿרי ווי אַ האַק שווימט.
cat-head He's got a cat in his head. Er hot a kats in kop (katsnkop). ער האָט אַ קאַץ אין קאָפּ (קאַצנקאָפּ).
idiot If he were twice as smart, he'd be an idiot! Ven er iz tsvey mol azoy klug, volt er geven a goylem! װען ער איז צװײ מאָל אַזױ קלוג, װאָלט ער געװען אַ גולם!
people People are idiots. / People are not idiots. Der oylem iz a goylem. / Der oylem iz nit keyn goylem. דער עולם איז אַ גולם. / דער עולם איז ניט קיין גולם.
klezmer He's an expert like a goat's a connoisseur of music. Er iz a meyvn vi a bok af a klezmer. ער איז אַ מבֿין װי אַ באָק אױף אַ כּלי–זמר.
eggs-smart The eggs think they're smarter than the chickens. Di eyer viln zayn kliger fun di hiner. די אייער ווילן זײַן קליגער פֿון די הינער.
agree Two smart people can't agree. Tsvey kluge kenen nit shtimen. צוויי קלוגע קענען ניט שטימען.
snail Understanding grows at a snail's pace. Der seykhl iz a krikher. דער שׂכל איז אַ קריכער.
70 You study until you're seventy and you die a fool. Biz zibetsik yor lernt men seykhl un men shtarbt a nar. ביז זיבעציק יאָר לערנט מען שׂכל און מען שטאַרבט אַ נאַר.
parents When children are young, their parents talk about how smart they are; when parents are old, their children talk about how stupid they are. Ven di kinder zaynen yung dertseyln di eltern zeyere khokhmes; ven di eltern zaynen alt dertseyln di kinder zeyere narishkaytn. ‎ווען די קינדער זײַנען יונג דערציילן די עלטערן זייערע חכמות‫;‬ ‎ווען די עלטערן זײַנען אַלט דערציילן די קינדער זייערע נאַרישקײַטן‫.‬‬
hang If you don't want to grow old, hang yourself when you're young. Az men vil nit alt vern, zol men zikh yungerheyt oyfhengen. אַז מען וויל ניט אַלט ווערן, זאָל מען זיך יונגערהייט אויפֿהענגען.
spoonful If it is someone's fate to drown, he can drown in a spoonful of water. Az s'iz bashert eynem dertrunken tsu vern, vert er dertrunken in a lefl vaser. אַז ס׳איז באַשערט איינעם דערטרונקען צו ווערן, ווערט ער דערטרונקען אין אַ לעפֿל וואַסער.
pen The pen stings worse than an arrow. Di pen shist erger fun a fayl. די פּען שיסט ערגער פֿון אַ פֿײַל.
devil The devil is not as black as we paint him. Der tayvl iz nit azoy shvarts vi men molt im. דער טײַוול איז ניט אַזוי שוואַרץ ווי מען מאָלט אים.
devil He can make the dream larger than the night. Er ken makhn dem kholem greser vi di nakht. ער קען מאַכן דעם חלום גרעסער ווי די נאַכט.
night At night all cows are black. Bay nakht zenen ale ki shvarts. בײַ נאַכט זענען אַלע קי שוואַרץ.
black-white A black hen can lay a white egg too. A shvartse hun ken oykh leygn a vays ey. אַ שוואַרצע הון קען אויך לייגן אַ ווײַס איי.
laugh Man plans and God laughs. Der mentsh trakht un got lakht. דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט.
synagogue The closer to the synagogue, the farther from God. Vos noenter tsu der shul, alts vayter fun Got. װאָס נאָענטער צו דער שול, אַלץ װײַטער פֿון גאָט.
Adam and Eve Why did Adam and Eve cover their business with a leaf if there was nobody to see them? Far vos hot Odem un Khave tsugedekt di mayse mit a blat, ven keyner hot zey nit gezen? פֿאַר וואָס האָט אָדם און חוה צוגעדעקט די מעשׂה מיט אַ בלאַט ווען קיינער האָט זיי ניט געזען?
Rashi Rashi isn’t crazy. Rashi iz nit meshuge. רשי איז ניט משוגע.
talmud He's swimming in the Sea of Talmud. Er shvimt in yam hatalmud. ער שווימט אין ים התּלמוד.
no end The sea has no shore — the Torah has no end. Der yam iz on a breg — di toyre iz on an ek. ‎‎דער ים איז אָן אַ ברעג — די תּורה איז אָן אַן עק.
torah Knowing Torah doesn't prevent you from sinning. Kenen toyre iz nit keyn shter tsu an aveyre. קענען תּורה איז ניט קיין שטער צו אַן עבֿירה.
holiday When you're running from a burning house, you don't stop to kiss the mezuzah. Az men antloyft fun a brenendik hoyz shtelt men zikh nit op kushn di mezuze. אַז מען אַנטלויפֿט פֿון אַ ברענענדיק הויז שטעלט מען זיך ניט אָפּ קושן די מזוזה.
better It's better to talk to a woman and think about God than talk to God and think about a woman. Beser redn mit a yidene un trakhtn vegn got eyder redn mit got un trakhtn vegn a yidene. בעסער רעדן מיט אַ ייִדענע און טראַכטן וועגן גאָט איידער רעדן מיט גאָט און טראַכטן וועגן אַ ייִדענע.
herring Where there is no worthy man, even a herring is a fish. Bemokem she-eyn ish iz a hering oykh a fish. במקום שאין איש איז אַ הערינג אויך אַ פֿיש.
messiah Why hasn’t the Messiah come? Because a blind shoemaker is sewing his shoes. Far vos kumt nit meshiekh? Vayl a blinder shuster neyt im shikh. פֿאַר וואָס קומט ניט משיח? ווײַל אַ בלינדער שוסטער נייט אים שיך.
minyan Nine rabbis can't make a minyan but ten shoemakers can. Nayn rabonim kenen keyn minyen nit makhn ober tsen shusters yo. נײַן רבנים קענען קײן מנין ניט מאַכן אָבער צען שוסטערס יאָ.
pious The cat is more pious than he is. Di kats iz shoyn frimer far im. די קאַץ איז שוין פֿרימער פֿאַר אים.
Odessa The fires of hell burn ten miles from Odessa. Tsen mayl fun Odes brent der gehenem. צען מײַל פֿון אָדעס ברענט דער גיהנום.
unbeliever When God wants to punish an unbeliever, He gives him a pious wife. Az got vil shtrofn an apikoyres git er im a frum vayb. אַז גאָט וויל שטראָפֿן אַן אַפּיקורס גיט ער אים אַ פֿרום ווײַב.
windows You're lucky, God, that you live so high; otherwise people would break your windows. Dayn mazl, Got, vos du voynst azoy hoykh; anit volt men dir di fentster oysgezetst. דײַן מזל, גאָט, וואָס דו וווינסט אַזוי הויך; אַניט וואָלט מען דיר די פֿענצטער אויסגעזעצט.
drugstore If the Book of Psalms were a remedy, you could buy it at the drugstore. Tilim zol zayn a refue, volt men es gekoyft in der apteyk. תּהילים זאָלֹ זײַן אַ רפֿואה וואָלט מען עס געקויפֿט אין דער אַפּטייק.
haggadah He's not interested in the Haggadah, only the dumplings. Er meynt nit di hagode, nor di kneydlekh. ער מיינט ניט די הגדה, נאָר די קניידלעך.
charoset He’s not interested in the charoset, only the four cups of wine Er meynt nit di kharoyses nor di arbe-koyses. ער מיינט ניט די חרוסת נאָר די אַרבע–כּוסות.
chanukah Because of a little oil we make such a big holiday? Vegn a bisl boyml makht men aza groysn yontev? וועגן אַ ביסל בוימל מאַכט מען אַזאַ גרויסן יום–טובֿ?
scapegoat The person sins and the rooster is made the scapegoat. Der mentsh zindikt un der hon vert di kapore. דער מענטש זינדיקט און דער האָן ווערט די כּפּרה.
shofar An ox has a long tongue but can't blow a shofar. An oks hot a lange tsung un ken keyn shoyfer nit blozn. אַן אָקס האָט אַ לאַנגע צונג און קען קיין שופֿר ניט בלאָזן.
blessing A cow has a long tongue but can't say a blessing. A beheyme hot a lange tsung un ken keyn brokhe nit zogn. אַ בהמה האָט אַ לאַנגע צונג און קען קיין ברכה ניט זאָגן.
long-tongue A cow has a long tongue but has to keep quiet. A beheyme hot a lange tsung un muz shvaygn. אַ בהמה האָט אַ לאַנגע צונג און מוז שווײַגן.
fool An ass is recognized by his long ears, a fool by his long tongue. An eyzl derkent men in di lange oyern, a nar in der langer tsung. אַן אייזל דערקענט מען אין די לאַנגע אויערן, אַ נאַר אין דער לאַנגער צונג.
open mouth If you don’t open your mouth, a fly won't get in. Az men makht dos moyl nit oyf flit keyn flig nit arayn. אַז מען מאַכט דאָס מויל ניט אויףֿ פֿליט קיין פֿליג ניט אַרײַן.
horse If a horse had something to say, it would talk. Ven dos ferd volt gehat vos tsu zogn, volt es geredt. װען דאָס פֿערד װאָלט געהאַט װאָס צו זאָגן, װאָלט עס גערעדט.
ass Every ass likes to hear himself bray. Yeder eyzl hot lib tsu hern vi er aleyn hirzhet. יעדער אײזל האָט ליב צו הערן װי ער אַלײן הירזשעט.
shout Don't shout, you'll wake up God! Shray nit, vest oyfvekn got! שרײַ ניט, וועסט אויפֿוועקן גאָט!
barrel Empty barrels make the most noise. Fun leydike feser iz der lyarem greser. פֿון ליידיקע פֿעסער איז דער ליאַרעם גרעסער.
bell A bell rings because it's hollow. Der glok klingt vayl er iz pust. דער גלאָק קלינגט ווײַל ער איז פּוסט.
bell One word doesn't stick to another. Es klept zikh nit a vort tsu a vort. עס קלעפּט זיך ניט אַ וואָרט צו אַ וואָרט.
no money No bears and no forest — No merchandise and no money. Loy dubim veloy yaar — Nit keyn skhoyre un nit keyn gelt. לא דובים ולא יער – ניט קיין סחורה און ניט קיין געלט.
twice He tells lies only twice a year - summer and winter. Er zogt nor tsvey mol in yor lign - zumer un vinter. ער זאָגט נאָר צוויי מאָל אין יאָר ליגן – זומער און ווינטער.
lies He bakes lies like they're bagels. Er bakt ligns azoy vi beygl. ער באַקט ליגנס אַזוי ווי בייגל.
church On all his talk you could build a church. Af zayne reyd men meg boyen a kloyster. אויף זײַנע רייד מעג מען בויען אַ קלויסטער.
pearls Pearls flow from his mouth. Es shitn zikh perl fun zayn moyl. עס שיטן זיך פּערל פֿון זײַן מויל.
goat Witticisms pour out of him like turds from a goat. Es shit zikh fun im khokhmes vi fun a tsig bobkes. עס שיט זיך פֿון אים חכמות ווי פֿון אַ ציג באָבקעס.
scriptures He spouts scriptures like a goat spews turds. Er shit mit toyre vi a tsig mit bobkes. ער שיט מיט תּורה ווי אַ ציג מיט באָבקעס.
tzitzit A dog is afraid of a stick, and a devil is afraid of tzitzit. A hunt hot moyre far a shtekn un a ruekh far tsitses. אַ הונט האָט מורא פֿאַר אַ שטעקן און אַ רוח פֿאַר ציצית.
lion A lion is not afraid of a fly. A leyb hot nit moyre far keyn flig. אַ לייב האָט ניט מורא פֿאַר קיין פֿליג.
mice When the cat's asleep, the mice dance. Ven di kats shloft, tantsn di mayz. װען די קאַץ שלאָפֿט, טאַנצן די מײַז.
bear Even a bear can be taught to dance. A ber lernt men oykh oys tantsn. אַ בער לערנט מען אויך אויס טאַנצן.
dancer If a girl can't dance, she says the musicians can't play. Az dos meydl ken nit tantsn, zogt zi az di klezmer kenen nit shpiln. אַז דאָס מיידל קען ניט טאַנצן, זאָגט זי אַז די כּלי–זמר קענען ניט שפּילן.
blame If a girl is ugly, she blames it on the mirror. Az di moyd iz mies zogt zi, der shpigl iz shuldik. אַז די מויד איז מיאוס זאָגט זי, דער שפּיגל איז שולדיק.
sleep When you have a lot to do, go to sleep. Az men hot a sakh tsu ton, leygt men zikh shlofn. אַז מען האָט אַ סך צו טאָן, לייגט מען זיך שלאָפֿן.
dream Life is no more than a dream—but don't wake me up. Dos lebn iz nit mer vi a kholem—ober vek mikh nit oyf. דאָס לעבן איז ניט מער ווי אַ חלום—אָבער וועק מיך ניט אויף.
punishment A night without sleep is the worst punishment. A nakht on shlof iz di greste shtrof. אַ נאַכט אָן שלאָף איז די גרעסטע שטראָף.
pillow Sleep faster, we need the pillows. Shlof gikher, men darf di kishn. שלאָף גיכער, מען דאַרף די קישן!
time-doctor Time is the best doctor. Di tsayt iz der bester dokter. די צײַט איז דער בעסטער דאָקטער.
time Time is more precious than money. Di tsayt iz tayerer fun gelt. די צײַט איז טײַערער פֿון געלט.
time-money If time is money, I don't have any time. Oyb tsayt iz gelt, hob ikh keyn tsayt nit. אויב צײַט איז געלט האָב איך קיין צײַט ניט.
time-money Nothing in the world is forever. Nito keyn eybike zakh af der velt. ניטאָ קיין אייביקע זאַך אויף דער וועלט.
clock Even the most expensive clock has no more than sixty minutes. Afile der raykhster zeyger hot nit mer vi zekhtsik minut. אַפֿילו דער רײַכסטער זײגער האָט ניט מער װי זעכציק מינוט.
penny In bad times even a penny is money. In shlekhte tsaytn iz a peni oykh gelt. אין שלעכטע צײַטן איז אַ פּעני אױך געלט.
3 things The world stands upon three things: money, money and money. Af dray zakhn shteyt di velt: gelt, gelt un gelt. אויף דרײַ זאַכן שטייט די וועלט: געלט, געלט און געלט.
money Without money there's no world. On gelt iz keyn velt. אָן געלט איז קיין וועלט.
money Jewish wealth is like snow in March. Yidish ashires iz vi a martsover shney. ייִדיש עשירות איז ווי אַ מאַרצאָווער שניי.
rich A wealthy man is not a man of justice. Der oysher iz nisht keyn bal-yoysher. דער עושר איז נישט קיין בעל–יושר.
fortune His fortune is as large as he is. Er hot gelt vi groys er iz. ער האָט געלט ווי גרויס ער איז.
rich Want to get rich?  Spend seven years as a pig. Vilst raykh vern? Zay zibn yor a khazer. ווילסט רײַך ווערן?  זײַ זיבן יאָר אַ חזיר.
miser A miser guards his money like a dog guarding a bone. Der karger ligt af dem gelt vi a hunt afn beyn. דער קאַרגער ליגט אויף דעם געלט ווי אַ הונט אויפֿן ביין‫.‬
house If you have a house, you have two worries: to pay the rent if you live and to pay for the burial if you die. Az men hot a hoyz hot men tsvey dayges: dire-gelt tomer vet men lebn un kvure-gelt tomer vet men shtarbn. אַז מען האָט אַ הויז האָט מען צוויי דאגות: דירה–געלט טאָמער וועט מען לעבן און קבֿורה–געלט טאָמער וועט מען שטאַרבן.
dead If people could hire others to die for them, the poor could make a nice living. Men zol zikh kenen oyskoyfn fun toyt, voltn di oremelayt sheyn parnose gehat. מען זאָל זיך קענען אױסקױפֿן פֿון טױט, װאָלטן די אָרעמעלײַט שײן פּרנסה געהאַט.
help God loves the poor and helps the rich. Got hot lib dem oreman un helft dem nogid. גאָט האָט ליב דעם אָרעמאַן און העלפֿט דעם נגיד.
samovar A poor man is hacked like wood chips and a rich man puffs himself up like a samovar. Dem oreman hakt men vi shpener un der raykher blozt zikh vi der samovar. דעם אָרעמאַן האַקט מען ווי שפּענער און דער רײַכער בלאָזט זיך ווי דער סאַמאָוואַר.
foolishness A rich man's foolishness is valued more than a poor man's wisdom. Dem nogids narishkayt gilt mer vi dem oremans khokhme. דעם נגידס נאַרישקײַט גילט מער ווי דעם אָרעמאַנס חכמה.
sing If you're rich, you're handsome and smart and you can sing too. Az men iz raykh iz men i sheyn i klug i men ken zingen. אַז מען איז רײַך איז מען אי שיין אי קלוג אי מען קען זינגען.
sunshine The sun shines the same on rich and poor. Di zun shaynt glaykh af orem un raykh. די זון שײַנט גלײַך אויף אָרעם און רײַך.
deserve He doesn't deserve to have the sun shine on him. Er iz nit vert vos di zun shaynt af im. ער איז ניט ווערט וואָס די זון שײַנט אויף אים.
shadow Respect is like a shadow: the more you run after it, the further it runs away. Koved iz vi a shotn: vos mer men loyft im nokh, alts vayter antloyft er. כּבֿוד איז ווי אַ שאָטן: וואָס מער מען לויפֿט אים נאָך, אַלץ ווײַטער אַנטלויפֿט ער.
honor What use is honor if you have nothing to eat? Vos nutst koved az men hot nit tsu esn? וואָס נוצט כּבֿוד אַז מען האָט ניט צו עסן?
cream A rich man hates honors like a cat hates cream. A noged hot faynt koved vi a kats smetene. אַ נגיד האָט פֿײַנט כּבֿוד ווי אַ קאַץ סמעטענע.
under the horse He's been on the horse and under the horse. Er iz shoyn geven afn ferd un untern ferd. ער איז שוין געווען אויפֿן פֿערד און אונטערן פֿערד.
under the horse If you’re lying on the ground, you can’t fall. Az men ligt af der erd ken men nit faln. אַז מען ליגט אויף דער ערד קען מען ניט פֿאַלן.
business It's easier to get a drunkard off the ground than a business. Es iz gringer oyftsuheybn a shiker fun der erd eyder a gesheft. עס איז גרינגער אויפֿצוהייבן אַ שיכּור פֿון דער ערד איידער אַ געשעפֿט.
cabbage She's the proprietress of a head of cabbage. Zi iz a baleboste iber a heyptl kroyt. זי איז אַ בעל–הביתטע איבער אַ הייפּטל קרויט.
pocket He has more in his head than in his pocket. Er hot mer in kop vi in keshene. ער האָט מער אין קאָפּ ווי אין קעשענע.
no-cost It doesn't cost anything to look. Far onkukn tsolt men keyn gelt nit. פֿאַר אָנקוקן צאָלט מען קיין געלט ניט.
chicken When a poor man eats chicken, either he or the chicken is sick. Az an oreman est a hun, iz oder er krank oder di hun. אַז אַן אָרעמאַן עסט אַ הון, איז אָדער ער קראַנק אָדער די הון.
dinner A chicken dinner is best when shared by two - me and the chicken. A hun iz gut tsu esn zalbenand - ikh un di hun. אַ הון איז גוט צו עסן זאַלבענאַנד – איך און די הון.
forget A person can forget everything but eating. Alts ken der mentsh fargesn nor nit esn. אַלץ קען דער מענטש פֿאַרגעסן נאָר ניט עסן.
intestines He's all intestines. Er iz kule kishke. ער איז כּולו קישקע.
carrot Only in dreams are carrots as big as bears. Nor in kholem zaynen mern vi bern. נאָר אין חלום זײַנען מערן װי בערן.
cow All is not butter that comes from a cow. Alts iz nit puter vos kumt aroys fun der ku. אַלץ איז ניט פּוטער װאָס קומט אַרױס פֿון דער קו.
pork If you're going to eat pork, eat it till your mouth drips. Az men est khazer, zol es shoyn rinen ibern moyl. אַז מען עסט חזיר, זאָל עס שוין רינען איבערן מויל.
drink "Man begins in dust and ends in dust"— meanwhile it’s good to drink some brandy. "Odem yesoydoy meyofor vesoyfo leyofor"— beyne-leveyne iz gut a trunk bronfn. ”אָדם יסודו מעפֿר וסופֿו לעפֿר“— בינו–לבֿינו איז גוט אַ טרונק בראָנפֿן.
another When I take a drink I become another person, and the other person wants a drink too. Az ikh nem a trunk bronfn ver ikh an ander mentsh, un der anderer vil oykh a trunk bronfn. אַז איך נעם אַ טרונק בראָנפֿן ווער איך אַן אַנדער מענטש, און דער אַנדערער וויל אויך אַ טרונק בראָנפֿן.
drown He has a fly in his throat and wants to drown it. Er hot a flig in haldz un vil zi dertrinken. ער האָט אַ פֿליג אין האַלדז און וויל זי דערטרינקען.
jordan He could drink up the Jordan River! Er ken oystrinken a yardn! ער קען אויסטרינקען אַ ירדן!
river In a big river you catch big fish. In a groysn taykh khapt men groyse fish. ‎אין אַ גרויסן טײַך כאַפּט מען גרויסע פֿיש.
snake With a rod you catch fish and with a ruble you catch people. Mit a ventke khapt men fish un mit a kerbl khapt men mentshn. מיט אַ ווענטקע כאַפּט מען פֿיש און מיט אַ קערבל כאַפּט מען מענטשן.
wolf What a fishing rod is to fish, flattery is to kings. Vos a ventke far fish iz khnife far mlokhim. ‎וואָס אַ ווענטקע פֿאַר פֿיש איז חניפֿה פֿאַר מלכים.
new A new king with new decrees, a new year with new misdeeds. A nayer meylekh mit naye gzeyres, a nay yor mit naye aveyres. אַ נײַער מלך מיט נײַע גזרות, אַ נײַ יאָר מיט נײַע עבֿרות.
wednesday I care like a cat cares if it's Wednesday. Es art mikh vi di kats fun mitvokh. עס אַרט מיך ווי די קאַץ פֿון מיטוואָך.
hanukkah It's not my goat and not my Hanukkah candle. Es iz nit mayn tsig un nit mayn khanike-likhtl. עס איז ניט מײַן ציג און ניט מײַן חנוכּה–ליכטל.
rain A guest is like rain. A gast iz vi a regn. אַ גאַסט איז ווי אַ רעגן.
hail Run away from rain and you get hail. Men antloyft fun regn, bagegnt men hogl. מען אַנטלויפֿן פֿון רעגן, באַגעגנט מען חאָגל.
hail Run away from fire and you get water. Az men antloyft far fayer bagegnt men dos vaser. אַז מען אַנטלויפֿט פֿאַר פֿײַער באַגעגנט מען דאָס וואַסער.
fleas If you sleep with dogs, you get up with fleas. Az men shloft mit hint, shteyt men oyf mit fley. אַז מען שלאָפֿט מיט הינט, שטײט מען אױף מיט פֿלײ.
wolf No matter how long you tame a wolf, he will still look to the woods. Hodeve a volf vi lang, kukt er alts in vald arayn. האָדעווע אַ וואָלף ווי לאַנג, קוקט ער אַלץ אין וואַלד אַרײַן.
cage When you put a bird in a cage, you don't know whether it's laughing or crying. Az men zetst a feygele in shtaygele arayn, veys men nit tsi lakht es tsi veynt es. אַז מען זעצט אַ פֿייגעלע אין שטײַגעלע אַרײַן, ווייס מען ניט צי לאַכט עס צי וויינט עס.
snake For a snake you should have no pity. Af a shlang tor men keyn rakhmones nit hobn. אויף אַ שלאַנג טאָר מען קיין רחמנות ניט האָבן.
doctor Never wish a doctor a good year. A dokter tor men nit vintshn a gut yor. אַ דאָקטער טאָר מען ניט װינטשן אַ גוט יאָר.
doctor-help When a sick person goes to the doctor, the first one who's helped is the doctor. Az der kranker geyt tsum dokter vert dos ershte geholfn der dokter אַז דער קראַנקער גייט צום דאָקטער ווערט דאָס ערשטע געהאָלפֿן דער דאָקטער.
poverty The doctor has a cure for everything except poverty. Der dokter hot a refue tsu ales, ober nit tsum dales. דער דאָקטער האָט אַ רפֿואה צו אַלעס, אָבער ניט צום דלות.
cure Sometimes the cure is worse than the disease. A mol iz di refue erger far der make. אַ מאָל איז די רפֿואה ערגער פֿאַר דער מכּה.
challah Don't eat the challah before saying the blessing. Men tor nit esn di khale far der hamoytse. מען טאָר ניט עסן די חלה פֿאַר דער המוציא.
bed It's the carpenter's fault: if he hadn't built the bed, I wouldn't have sinned. Shuldik iz der stolyer: ven er volt nit gemakht di bet, volt ikh nit gekumen tsu keyn khet. שולדיק איז דער סטאָליער: ווען ער וואָלט ניט געמאַכט די בעט וואָלט איך ניט געקומען צו קיין חטא.
bad There’s no bad liquor for a drunkard, no bad money for a dealer, and no ugly woman for a lecher. Es iz nito keyn shlekhte mashke far a shiker, keyn shlekhte matbeye far a soykher, un keyn miese nekeyve far a noyef. עס איז ניטאָ קיין שלעכטע משקה פֿאַר אַ שיכּור, קיין שלעכטע מטבע פֿאַר אַ סוחר, און קיין מיאוסע נקבֿה פֿאַר אַ נואף.
tavern A tavern can't corrupt a good man, and a synagogue can't reform a bad one. A gutn mentshn vet di shenk nit kalye makhn, a shlekhtn vet der beys-hamedresh nit farrikhtn. אַ גוטן מענטשן וועט די שענק ניט קאַליע מאַכן, אַ שלעכטן וועט דער בית–המדרש ניט פֿאַרריכטן.
ambition Because of ambition people go from paradise to hell. Tsulib ambitsye geyt men fun gan-eydn in gehenem. צוליב אַמביציע גייט מען פֿון גן–עדן אין גיהנום.
dig He who digs a pit for others falls into it himself. Ver es grobt a grub far yenem falt aleyn arayn. ווער עס גראָבט אַ גרוב פֿאַר יענעם פֿאַלט אַליין אַרײַן.
sinner When a sinner looks in water, the fish die. Az der roshe kukt in vaser, peygern di fish. אַז דער רשע קוקט אין וואַסער, פּגרן די פֿיש.
burn The hat on a thief burns. Afn ganef brent dos hitl. אויפֿן גנבֿ ברענט דאָס היטל.
cylinder For a thief in a top hat, the hat doesn't burn. Af a ganef in a tsilinder, brent nit dos hitl. אויף אַ גנבֿ אין אַ צילינדער ברענט ניט דאָס היטל.
thieves Petty thieves are hanged, big ones are pardoned. Kleyne ganovim hengt men, groyse shenkt men. קליינע גנבֿים הענגט מען‫,‬ גרויסע שענקט מען.
tailor A thief works faster than a tailor. A ganef arbet gikher vi a shnayder. אַ גנבֿ אַרבעט גיכער ווי אַ שנײַדער.
afikoman What thief do you not apprehend?
The one who steals the afikoman.
Velkhn ganef tshepet men nit?
Dem vos ganvet dem afikoymen.
וועלכן גנבֿ טשעפּעט מען ניט?
דעם וואָס גנבֿעט דעם אַפֿיקומן.
mouse A mouse is a thief. / The mouse isn't the thief, the hole is the thief. A moyz iz a ganef. / Nit di moyz iz der ganef, nor di lokh iz der ganef. אַ מויז איז אַ גנבֿ. / ניט די מויז איז דער גנבֿ, נאָר די לאָך איז דער גנבֿ.
steal-hat If a thief has nothing to steal, he steals the hat off his own head. Az a ganef hot nit vos tsu ganvenen, ganvet er dos hitl fun zikh arop. אַז אַ גנבֿ האָט ניט וואָס צו גנבֿענען גנבֿעט ער דאָס היטל פֿון זיך אַראָפּ.
steal-pockets If a thief has nothing to steal, he steals from one pocket to another. Az a ganef hot nit vos tsu ganvenen, ganvet er fun eyn keshene in der tsveyter. אַז אַ גנבֿ האָט ניט וואָס צו גנבֿענען גנבֿעט ער פֿון איין קעשענע אין דער צווייטער.
steal It's hard to steal from a thief. Fun a ganef iz shver tsu ganvenen. פֿון אַ גנבֿ איז שווער צו גנבֿענען.
yom-kippur On the eve of Yom Kippur all thieves become pious. Erev-yomkiper vern ale ganovim frum. ערבֿ–יום–כּיפּור ווערן אַלע גנבֿים פֿרום.
dark Thieves and lovers like the dark. Ganovim un farlibte hobn lib fintsternish. גנבֿים און פֿאַרליבטע האָבן ליב פֿינצטערניש.
thief When a thief kisses you, count your teeth. Ven a ganef kusht, darf men zikh di tseyn ibertseyln. װען אַ גנבֿ קושט, דאַרף מען זיך די צײן איבערצײלן.
saucer She wants the saucer from heaven. Zi vil dos telerl fun himl. זי װיל דאָס טעלערל פֿון הימל.
milk For a glass of milk you don't have to buy a whole cow. Tsulib a gloz milkh darf men nit koyfn a gantse ku. צוליב אַ גלאָז מילך דאַרף מען ניט קויפֿן אַ גאַנצע קו.
fish The cat likes fish but she doesn't want to wet her paws. Di kats hot lib fish ober zi vil nit di fis aynnetsn. די קאַץ האָט ליב פֿיש אָבער זי װיל ניט די פֿיס אײַננעצן.
meow A meowing cat catches no mice. A kats vos myauket ken keyn mayz nit khapn. אַ קאַץ וואָס מיאַוקעט קען קיין מײַז ניט כאַפּן.
dog A barking dog doesn't bite. A hunt vos bilt bayst nit. אַ הונט וואָס בילט בײַסט ניט.
dog If you can't bite, don't show your teeth. Az men ken nit baysn zol men di tseyn nit vayzn. אַז מען קען ניט בײַסן זאָל מען די ציין ניט ווײַזן.
geese He's threatening the geese in the attic. Er strashet di gendz afn boydem. ער סטראַשעט די גענדז אויפן בוידעם.
bath He's yelling like the woman in the bath. Er shrayt vi di yidene in bod. ער שרײַט ווי די ייִדענע אין באָד.
fire The country's ablaze and grandma is washing her hair. Dos land brent un di bobe tsvogt zikh. דאָס לאַנד ברענט און די באָבע צוואָגט זיך.
thunder God is fighting with his wife. Got krigt zikh mitn vayb. גאָט קריגט זיך מיטן ווײַב.
feathers God is emptying out the feathers from his featherbed. Got shit oys di federn fun der iberbet. גאָט שיט אויס די פֿעדערן פֿון דער איבערבעט.
cold Since God got into the freezing business, it's never been so cold. Zint got handlt mit frost iz nokh aza frost nit geven. זינט גאָט האַנדלט מיט פֿראָסט איז נאָך אַזאַ פֿראָסט ניט געווען.
storm It's a storm in a glass of water. S'iz a shturem in a gloz vaser. ס'איז אַ שטורעם אין אַ גלאָז וואַסער.
elephant He's making an elephant out of a fly. Er makht fun a flig a helfand. ער מאַכט פֿון אַ פֿליג אַ העלפֿאַנד.
hole I need it like a hole in the head. Es felt mir vi a lokh in kop. עס פֿעלט מיר ווי אַ לאָך אין קאָפּ.
cupping It's as helpful as cupping a corpse. Es helft vi a toytn bankes. עס העלפֿט ווי אַ טויטן באַנקעס.
two-horses It's as helpful as an afikoman for a fever. Es helft vi an afikoymen tsu kadokhes. עס העלפֿט ווי אַן אַפֿיקומן צו קדחת.
two-horses He's riding on two horses. Er rayt af tsvey ferd. ער רײַט אויף צוויי פֿערד.
rabbits We'll hit two rabbits with one shot. Mir veln shisn tsvey hozn mit eyn shos. מיר וועלן שיסן צוויי האָזן מיט איין שאָס.
fleas in nose He's got fleas in his nose. Er hot fley in der noz. ער האָט פֿליי אין דער נאָז.
pepper He ran off to the place where black pepper grows. Er iz antlofn vu der shvartser fefer vakst. ער איז אַנטלאָפֿן וווּ דער שוואַרצער פֿעפֿער וואַקסט.
eyes Take your eyes in your hands. Nem di oygn in di hent. נעם די אויגן אין די הענט.
see You'll see it when you see your own ears. Du vest es shoyn zen vi dayne oyern. ‎דו וועסט עס שוין זען ווי דײַנע אויערן.
palm It will happen when hair grows on the palm of my hand. Es vet geshen ven bay mir vet oysvaksn hor af der dlonye. עס וועט געשען ווען בײַ מיר וועט אויסוואַקסן האָר אויף דער דלאָניע.
cat over water How does a cat cross over the water? Vi kumt di kats ibern vaser? ווי קומט די קאַץ איבערן וואַסער?
buried That's where the dog is buried. Do ligt der hunt bagrobn. דאָ ליגט דער הונט באַגראָבן.
hay We're looking for a pin in a hay wagon. Mir zukhn a shpilke in a vogn hey. מיר זוךן אַ שפּילקע אין אַ וואָגן היי.
see Your Wednesday is longer than your Thursday. Der mitvokh iz lenger farn donershtik. דער מיטוואָך איז לענגער פֿאַרן דאָנערשטיק.
crocodile-tears She's crying crocodile tears. Zi veynt mit krokodil-trern. זי וויינט מיט קראָקאָדיל טרערן.
onion-tears She's crying onion tears. Zi veynt mit tsibele-trern. זי וויינט מיט ציבעלע–טרערן.
mincemeat I'll make mincemeat out of him! Ikh vel fun im makhn kreplfleysh! איך וועל פֿון אים מאַכן קרעפּלפֿלייש!
teakettle Don't bang the teakettle at me! Hak mir nit keyn tshaynik! האַק מיר ניט קיין טשײַניק!
twist Don't twist my head! Drey mir nit keyn kop! דריי מיר ניט קיין קאָפ!
snow Go look for last year's snow. Gey zukh dem farayorikn shney. גיי זוך דעם פֿאַראַיאָריקן שניי.
wind Go look for the wind in the field. Gey zukh dem vint in feld. גיי זוך דעם ווינט אין פֿעלד.
pins-head He's got pins in his head. Er hot shpilkes in kop. ער האָט שפּילקעס אין קאָפּ.
pins-tokhes He's got pins in his behind. Er hot shpilkes in tokhes. ער האָט שפּילקעס אין תּחת.
matzo He has a matzo face. Er hot a matse-ponem. ער האָט אַ מצה–פּנים.
turkey What difference does it make to the turkey whether it's slaughtered for the Purim feast or the Passover seder? Vos iz dem indik far a khilek tsi men koylet im af purim tsu der sude oder af peysekh tsum seyder? וואָס איז דעם אינדיק פֿאַר אַ חילוק צי מען קוילעט אים אויף פּורים צו דער סעודה אָדער אויף פּסח צום סדר?
shlimazl When a shlimazl slaughters a rooster, it runs. When he winds a clock, it stops. Ven a shlimazl koylet a hon, geyt er. Dreyt er on a zeyger, shteyt er. ווען אַ שלימזל קוילעט אַ האָן, גייט ער. דרייט ער אָן אַ זייגער, שטייט ער.
strings When a shlimazl goes dancing, the musicians' strings break. A shlimazl: geyt er tantsn, tseraysn zikh bay di klezmorim di strunes. אַ שלימזל: גייט ער טאַנצן, צערײַסן זיך בײַ די כּלי–זמרים די סטרונעס.
nose A shlimazl falls on his backside and bruises his nose. A shlimazl falt afn rukn un tseklapt zikh di noz. אַ שלימזל פֿאַלט אויפֿן רוקן און צעקלאַפט זיך די נאָז.
stop If he were an undertaker, people would stop dying. Ven er zol handlen mit takhrikhim, volt men oyfgehert shtarbn. ווען ער זאָל האַנדלען מיט תּכריכים וואָלט מען אויפֿגעהערט שטאַרבן.
candles If he were in the candle business, the sun would never set. Ven er zol handlen mit likht, volt di zun nit untergegangen. ווען ער זאָל האַנדלען מיט ליכט וואָלט די זון ניט אונטערגעגאַנגען.
bedbugs When the crickets play, the bedbugs dance. Shpiln di griln, tantsn di vantsn. שפּילן די גרילן, טאַנצן די וואַנצן.
flying-cow A cow flew over the roof and laid an egg. A ku iz gefloygn ibern dakh un geleygt an ey. אַ קו איז געפֿלויגן איבערן דאַך און געלייגט אַן איי.
round-loaf Because a loaf of bread is round, therefore the ducks go barefoot. Vayl dos lebl broyt iz kaylekhdik, geyen derfar di katshkes borves. ‎ווײַל דאָס לעבל ברויט איז קײַלעכדיק, גייען דערפֿאַר די קאַטשקעס באָרוועס.
shoes Therefore the geese go barefoot and the ducks wear little red shoes. Deriber geyen di gendz borves un di katshkes in royte shikhelekh. דעריבער גייען די גענדז באָרוועס און די קאַטשקעס אין רויטע שיכעלעך.
barefoot Therefore all cats go barefoot. Deriber geyen ale kets borves. דעריבער גייען אַלע קעץ באָרוועס.
mohammed If the mountain won't go to Mohammed, Mohammed will go to the mountain. Az der barg geyt nit tsu Makhmedn, geyt Makhmed tsum barg. אַז דער באַרג גייט ניט צו מחמדן, גייט מחמד צום באַרג.
pig-shtreimel It's as suitable as a shtreimel on a pig. Es past vi a khazer a shtrayml. עס פאַסט ווי אַ חזיר אַ שטרײַמל.
earring It's as suitable as earrings on a pig. Es past vi a khazer oyringlekh. עס פּאַסט ווי אַ חזיר אוירינגלעך.
earring It's as suitable as an arbe-kanfes on a dog. Es past vi dem hunt an arbe kanfes. עס פּאַסט ווי דעם הונט אַן אַרבע–כּנפֿות.
peacock If the peacock didn't have beautiful feathers, no one would pay any attention to it. Di pave zol nit hobn di sheyne federn, volt zikh keyner af ir nit umgekukt. די פּאַווע זאָל ניט האָבן די שיינע פֿעדערן, וואָלט זיך קיינער אויף איר ניט אומגעקוקט.
broom Dress up a broom and it will look nice too. Az men tut on sheyn a bezem, iz er oykh sheyn. אַז מען טוט אָן שײן אַ בעזעם, איז ער אױך שײן.
onion May you grow like an onion with your head in the ground. Vaksn zolstu vi a tsibele mitn kop in dr'erd! װאַקסן זאָלסטו װי אַ ציבעלע מיטן קאָפּ אין דר'ערד!
120 May you live to a hundred and twenty—with a wooden head and glass eyes. Lebn zolstu biz hundert un tsvantsik yor—mit a hiltsernem kop un glezerne oygn. לעבן זאָלסטו ביז הונדערט און צוואַנציק יאָר—מיט אַ הילצערנעם קאָפּ און גלעזערנעם אויגן.
broken May your bones be broken as often as the Ten Commandments. Zoln dayne beyner zikh brekhn azoy oft vi di Aseres-Hadibres. זאָלן דײַנע ביינער זיך ברעכן אַזוי אָפֿט ווי די עשׂרת–הדיברות.
split The God who split the sea will split your head too! Der got vos hot geshpoltn dem yam vet dir shpaltn dem kop oykh! דער גאָט וואָס האָט געשפּאָלטן דעם ים וועט דיר שפּאַלטן דעם קאָפּ אויך!
blintz May you turn into a blintz and be snatched by a cat. Vern zol fun dir a blintshik, un di kats zol dikh khapn. ווערן זאָל פֿון דיר אַ בלינטשיק און די קאַץ זאָל דיך כאַפּן.
earring May your soul enter a cat and may a dog bite it. Dayn neshome zol arayngeyn in a kats un a hunt zol ir a bis ton. דײַן נשמה זאָל אַרײַנגיין אין אַ קאַץ און אַ הונט זאָל איר אַ ביס טאָּן.
choke May you eat chopped liver with onions, shmaltz herring, chicken soup with dumplings, baked carp with horseradish, braised meat with vegetable stew, latkes, tea with lemon, every day - and may you choke on every bite! Esn zolstu gehakte leber mit tsibeles, shmalts hering, yoykh mit k'neydlekh, karp mit khreyn, ayngedemfts mit tsimes, latkes, tey mit tsitrin, yedn tog - un zolst zikh mit yedn bis dershtikn! עסן זאָלסטו געהאַקטע לעבער מיט ציבעלעס, שמאַלץ הערינג, יויך מיט קניידלעך, קאַרפּ מיט כריין, אײַנגעדעמפֿץ מיט צימעס, לאַטקעס, טיי מיט ציטרין, יעדן טאָג – און זאָלסט זיך מיט יעדן ביס דערשטיקן!
toilet May you run to the toilet every three minutes or every three months. Loyfn zolstu in beys-hakise yede dray minut oder yede dray khadoshim. לױפֿן זאָלסטו אין בית־הכּסא יעדע דרײַ מינוט אָדער יעדע דרײַ חדשים.
castor oil May you drink lots of castor oil. Azoy fil ritsneyl zolstu oystrinken. אַזוי פֿיל ריצנאייל זאָלסטו אויסטרינקען.
cupping curse May God help you like cupping helps a corpse. Got zol dir helfn vi a toytn bankes. ‎‎גאָט זאָל דיר העלפֿן ווי אַ טויטן באַנקעס.
yellow-green May you turn yellow and green! Fargelt un fargrint zolstu vern! פֿאַרגעלט און פֿאַרגרינט זאָלסטו ווערן!
belly May you crawl on your belly! Krikhn zolstu afn boykh! קריכן זאָלסטו אויפן בויך!
drag For as many years as he's walked on his feet, he should walk on his hands, and the rest of the time he should drag himself on his behind. Vifl yor er iz gegangen af di fis zol er geyn af di hent, un di iberike zol er zikh sharn afn hintn. וויפֿל יאָר ער איז געגאַנגען אויף די פֿיס זאָל ער גיין אויף די הענט, און די איבעריקע זאָל ער זיך שאַרן אויפֿן הינטן.
telephone I’ll turn your intestines into a telephone cord! Kh'vel makhn fun dayne kishkes a telefon! כ׳וועל מאַכן פֿון דײַנע קישקעס אַ טעלעפֿאָן!
stomach His intestines should be pulled out of his stomach and wrapped around his neck. Aroysshlepn zol men im di kishkes fun boykh un arumviklen zey ibern haldz. אַרויסשלעפּן זאָל מען אים די קישקעס פֿון בויך און ארומוויקלען זיי איבערן האַלז.
umbrella May he swallow an umbrella and may it open in his belly! Zol er aropshlingen a shirem un s'zol zikh im efenen in boykh! זאָל ער אַראָפּשלינגען אַ שירעם און ס'זאָל זיך אים עפֿענען אין בויך!
death May he die a violent death! Aynnemen zol er a mise-meshune! אײַננעמען זאָל ער אַ מיתה–משונה!
mountain May he become swollen and veined like a mountain. Geshvoln un gedroln zol er vern vi a barg. געשוואָלן און געדראָלן זאָל ער ווערן ווי אַ באַרג.
sinister May he go on a voyage and not live long enough to come back. Zol er forn un nit derlebn tsuriktsukumen. זאָל ער פֿאָרן און ניט דערלעבן צוריקצוקומען.
sinister A sinister encounter should befall him. A vist bagegenish zol im trefn. אַ וויסט באַגעגעניש זאָל אים טרעפֿן.
misfortune One misfortune is too few for him. Eyn umglik iz far im veynik. איין אומגליק איז פֿאַר אים ווייניק.
erase May his name be erased! | He's a villain. Yimakh shmoy zol er vern! | Er iz a yimakh-shmoynik. ימח שמו זאָל ער ווערן! | ער איז אַ ימח–שמוניק.
rot May his bones rot in hell. Zayne beyner zoln foyln in gehenem. זײַנע ביינער זאָלן פֿוילן אין גיהנום.
evil-eye Let no evil eye avoid him! Keyn eyn-hore zol im nit oysmaydn! קיין עין–הרע זאָל אים ניט אויסמײַדן!
salt Salt in his eyes and pepper in his nose! Zalts im in di oygn un fefer im in noz! זאַלץ אים אין די אויגן און פֿעפֿער אים אין נאָז!
throat A boil in his throat! A make im in haldz! אַ מכּה אים אין האַלדז!
rear His mouth should be in his rear. Dos moyl zol im fun hintn shteyn. דאָס מויל זאָל אים פֿון הינטן שטיין.
lizards He should laugh with lizards. Lakhn zol er mit yashtsherkes. לאַכן זאָל ער מיט יאַשטשערקעס.
head He should lose his head! Der kop zol im arop! דער קאָפּ זאָל אים אַראָפּ!
marry She should marry the Angel of Death. Khasene hobn zol zi mitn malekh-hamoves. חתונה האָבן זאָל זי מיטן מלאך–המוות.
toothache May all your teeth fall out, except one to give you a toothache. Ale tseyn zoln dir aroysfaln, nor eyner zol dir blaybn af tsonveytik. אַלע ציין זאָלן דיר אַרויספֿאַלן, נאָר איינער זאָל דיר בלײַבן אויף צאָנווייטיק.
lightning May you go crazy and run around in the streets. Meshuge zolstu vern un arumloyfn iber di gasn. משוגע זאָלסטו ווערן און אַרומלויפֿן איבער די גאַסן.
lightning May you have thunder in your belly and lightning in your pants. Es zol dir dunern in boykh un blitsn in di hoyzn. עס זאָל דיר דונערן אין בויך און בליצן אין די הויזן.
store May he have a big store full of goods: may people not ask for what he has, and may he not have what they ask for. A groys gesheft zol erhobn mit skhoyre: vos er hot zol men bay im nit fregn, un vos men fregt zol er nit hobn. אַ גרויס געשעפֿט זאָל ער האָבן מיט סחורה: וואָס ער האָט זאָל מען בײַ אים ניט פֿרעגן, און וואָס מען פֿרעגט זאָל ער ניט האָבן.
cars He should be rich and have two cars. One car should rush to get him a doctor, and the other should rush to say it's too late. Raykh zol er zayn un hobn tsvey oytos. Eyn oyto zol loyfn khapn far im a dokter, un der tsveyter zol loyfn moydie tsu zayn, az s'iz shoyn nokh alemen. רײַך זאָל ער זײַן און האָבן צוויי אויטאָס. איין אויטאָ זאָל לויפֿן כאַפּן פֿאַר אים אַ דאָקטער, און דער צווייטער זאָל לויפֿן מודיע צו זײַן, אַז ס׳איז שוין נאָך אַלעמען.
hundred May he own a hundred houses, in each house a hundred rooms, in each room twenty beds, and may fever and chills toss him from one bed to another. Hundert hayzer zol er hobn, in yeder hoyz hundert tsimern, in yeder tsimer tsvantsik betn, un kadokhes zol im varfn fun eyn bet in der tsveyter. הונדערט הײַזער זאָל ער האָבן, אין יעדער הויז הונדערט צימערן, אין יעדער צימער צוואַנציק בעטן, און קדחת זאַל אים וואַרפֿן פֿון איין בעט אין דער צווייטער.
chandelier He should turn into a chandelier, so he'll hang by day and burn by night. Megulgl zol er vern in a henglaykhter: bay tog zol er hengen un bay nakht zol er brenen. מגולגל זאָל ער װערן אין אַ הענגלײַכטער: בײַ טאָג זאָל ער הענגען און בײַ נאַכט זאָל ער ברענען.
lice I wish on him the third plague of Egypt. Ikh vintsh im di drite make fun mitsraim. איך ווינטש אים די דריטע מכּה פֿון מצרים.
plagues God should visit upon him the best of the ten plagues. Got zol af im onshikn fun di tsen makes di beste. גאָט זאָל אױף אים אָנשיקן פֿון די צען מכּות די בעסטע.
torah-curses In the Torah there are more curses than blessings. In der toyre iz do mer kloles vi brokhes. אין דער תּורה איז דאָ מער קללות ווי ברכות.
telegram If all curses actually materialized, the world would be done for. Az ale kloles voltn ongekumen, volt di velt keyn kiem nit gehat. אַז אַלע קללות וואָלטן אָנגעקומען וואָלט די וועלט קיין קיום ניט געהאַט.
telegram A curse is not a telegram; it doesn't arrive so fast. A klole iz nit keyn telegram; zi kumt nit on azoy gikh. אַ קללה איז ניט קיין טעלעגראַם; זי קומט ניט אָן אַזוי גיך.
change Neither cursing nor laughing can change the world. Nit mit sheltn un nit mit lakhn ken men di velt ibermakhn. ניט מיט שעלטן און ניט מיט לאַכן קען מען די וועלט איבערמאַכן.
envy Envy makes your eyes crawl out of your head. Fun kine krikhn aroys di oygn fun kop. פֿון קינאה קריכן אַרויס די אויגן פֿון קאָפּ.
anger Anger and rage turn a man into a beast. Kas vekheyme makhn a mentshn far a beheyme. כּעס וחמה מאַכן אַ מענטשן פֿאַר אַ בהמה.
anger No with an O! Loy mit an alef! לא מיט אַן אַלף!
sting Give me no honey and spare me the sting. Shenk mir nit keyn honik un gib mir nit keyn bis. שענק מיר ניט קיין האָניק און גיב מיר ניט קיין ביס.
bandage Don't give me a hole in the head and don't bandage me up. Makh mir nit keyn lokh in kop un leyg mir nit tsu keyn flaster. מאַך מיר ניט קיין לאָך אין קאָפּ און לייג מיר ניט צו קיין פֿלאַסטער.
mirror In the mirror everyone sees his best friend. In dem shpigl zet itlekher zayn bestn fraynd. אין דעם שפּיגל זעט איטלעכער זײַן בעסטן פרײַנד.
friend One old friend is better than two new ones. Eyn alter fraynd iz beser vi naye tsvey. איין אַלטער פֿרײַנד איז בעסער ווי נײַע צוויי.
relatives One good friend is better than ten relatives. Eyn guter fraynd iz beser fun tsen kroyvim. איין גוטער פֿרײַנד איז בעסער פֿון צען קרובֿים.
pot Every pot finds its own lid. Itlekhs tepl gefint zikh zayn dekl. איטלעכס טעפּל געפֿינט זיך זײַן דעקל.‬
love They are both in love: he with himself and she with herself. Zey hobn zikh beyde lib: er zikh un zi zikh. זיי האָבן זיך ביידע ליב: ער זיך און זי זיך.
blind Love is blind. Libe makht blind. ליבע מאַכט בלינד.
cute A cute face doesn't make a good wife. Nit fun a sheyner tsurke vert a gut vayb. ניט פֿון אַ שיינער צורקע ווערט אַ גוט ווײַב.
educated Women are educated and can speak two languages: one before the wedding and one after the wedding. Vayber zaynen gebildet un kenen tsvey shprakhn: eyne far der khasene un eyne nokh der khasene. ווײַבער זײַנען געבילדעט און קענען צוויי שפּראַכן: איינע פֿאַר דער חתונה און איינע נאָך דער חתונה.
wife A young wife is like a pretty bird - you have to keep her in a cage. A yung vaybl iz vi a sheyn feygele - men muz es haltn in shtaygele. אַ יונג ווײַבל איז ווי אַ שיין פֿייגעלע – מען מוז עס האַלטן אין שטײַגעלע.
shoe A husband is like a tight shoe: even though it's constricting, a wife has to wear it and suffer. A man iz vi an enger shukh: khotsh er drikt, dokh muz a vayb im trogn. אַ מאַן איז ווי אַן ענגער שוך: כאָטש ער דריקט, דאָך מוז אַ ווײַב אים טראָגן.
look At first you can't stop looking at each other, later you can't look each other in the eye. Afrier ken men zikh nit zat onkukn, dernokh ken men zikh nit kukn glaykh in di oygn. אַפֿריִער קען מען זיך ניט זאַט אָנקוקן, דערנאָך קען מען זיך ניט קוקן גלײַך אין די אויגן.
between A black cat has run between them. Es iz durkhgelofn tsvishn zey a shvartse kats. עס איז דורכגעלאָפֿן צווישן זיי אַ שוואַרצע קאַץ.
drop A drop of love can bring an ocean of tears. A tropn libe brengt a mol a yam trern. אַ טראָפּן ליבע ברענגט אַ מאָל אַ ים טרערן.
heart-cloc The heart is like a clock. Dos harts iz vi a zeyger. דאָס האַרץ איז ווי אַ זייגער.
broken heart Her heart is a clock, but with broken hands. Dos harts iz a zeyger, ober mit tsebrokhene vayzers. דאָס האַרץ איז אַ זייגער, אָבער מיט צעבראָכענע ווײַזערס.
good When a man is too good for the world, he's bad for his wife. Az der man iz tsu gut far der velt iz er shlekht farn vayb. אַז דער מאַן איז צו גוט פֿאַר דער וועלט איז ער שלעכט פֿאַרן ווײַב.
apple There's no rose without thorns. Nito keyn royz on derner. ניטאָ קיין רויז אָן דערנער.
flies You can catch more flies with honey than with vinegar. Mit honik ken men khapn mer flign vi mit esik. מיט האָניק קען מען כאַפּן מער פֿליגן ווי מיט עסיק.
slow Go slow and you'll get there faster. Gey pavolye, vestu gikher kumen. גיי פּאַוואָליע, וועסטו גיכער קומען.
saw Don't look for a notch in the saw. Zukh nit keyn pgime af der zeg. זוך ניט קיין פּגימה אויף דער זעג.
trust Trust one eye more than two ears. Eyn oyg hot mer gloybn vi tsvey oyern. איין אויג האָט מער גלויבן ווי צוויי אויערן.
oil The eye is small, yet it sees the whole world. Dos oyg iz kleyn, dokh zet es di gantse velt. דאָס אויג איז קליין, דאָך זעט עס די גאַנצע וועלט.
oil The truth comes out like oil on water. Der emes kumt aroys vi boyml afn vaser. דער אמת קומט אַרויס ווי בוימל אויפֿן וואַסער.
walls Walls have ears. Vent hobn oyern. ווענט האָבן אויערן.
shroud Shrouds don't have pockets. Takhrikhim hobn nit keyn keshenes. תּכריכים האָבן ניט קיין קעשענעס.
shoemaker If you stay at home, you won't wear out your boots. Az men zitst in der heym tserayst men nit keyn shtivl. אַז מען זיצט אין דער היים צערײַסט מען ניט קיין שטיוול.
shoemaker All shoemakers go barefoot. Ale shusters geyen borves. אַלע שוסטערס גייען באָרוועס.‎
work Work is no shame. Arbet iz keyn shand. אַרבעט איז קיין שאַנד.
water Still water runs deep. Shtil vaser grobt tif. שטיל וואַסער גראָבט טיף.
heart When the heart is full, the eyes overflow. Az dos harts iz ful, geyen di oygn iber. אַז דאָס האַרץ איז פֿול, גייען די אויגן איבער.
widow It's a mitzvah to tickle a widow. An almone iz a mitsve tsu kitslen. אַן אַלמנה איז אַ מיצװה צו קיצלען.
hair It's a mitzvah to pull a hair out of a pig. A mitsve, fun a khazer a hor oystsuraysn. אַ מיצווה פֿון אַ חזיר אַ האָר אויסצורײַסן.
horns If pigs had horns, the world would be done for. Der khazer zol hobn herner, volt di velt keyn kiem nit gehat. דער חזיר זאָל האָבן הערנער, וואָלט די וועלט קיין קיום ניט געהאַט.
upside-down If a pig had horns, it would turn the world upside-down. Ven a khazer zol hobn herner, volt er ibergekert di velt. ווען אַ חזיר זאָל האָבן הערנער, וואָלט ער איבערגעקערט די וועלט.
ass-ox If the ass had horns and the ox knew its strength, the world would be done for. Der eyzl zol hobn herner un der oks volt gevust fun zayn koyekh, volt di velt keyn kiem nit gehat. דער אייזל זאָל האָבן הערנער און דער אָקס וואָלט געוווּסט פֿון זײַן כּוח, וואָלט די וועלט קיין קיום ניט געהאַט.
war All of life is a war. Dos gantse lebn iz a milkhome. דאָס גאַנצע לעבן איז אַ מלחמה.
peace A bad peace is better than a good war. A shlekhter sholem iz beser vi a guter krig. אַ שלעכטער שלום איז בעסער ווי אַ גוטער קריג.
pull If everyone pulled in one direction, the world would tip over. Ven ale mentshn zoln tsien af eyn zayt, volt zikh di velt ibergekert. ווען אַלע מענטשן זאָלן ציִען אויף איין זײַט וואָלט זיך די וועלט איבערגעקערט.
nowhere The world is huge and there's nowhere to turn. Di velt iz a groyse un s'iz zikh nito vu ahintsuton. די וועלט איז אַ גרויסע און ס'איז זיך ניטאָ וווּ אַהינצוטאָן.
world The whole world is one town. Di gantse velt iz eyn shtot. די גאַנצע װעלט איז אײן שטאָט.
grave As long as a man lives, the entire world is too small for him; after death, the grave is big enough. Azoy lang der mentsh lebt iz im di gantse velt tsu kleyn; nokhn toyt iz im der keyver genug. אַזוי לאַנג דער מענטש לעבט איז אים די גאַנצע וועלט צו קליין; נאָכן טויט איז אים דער קבֿר גענוג.
ugly The world is beautiful but people make it ugly. Di velt iz sheyn nor di mentshn makhn zi mies. די וועלט איז שיין נאָר די מענטשן מאַכן זי מיאוס.
round The world is round like an egg. Di velt iz kaylekhdik azoy vi an ey. די וועלט איז קײַלעכדיק אַזוי ווי אַן איי.
tongue The entire world rests on the tip of the tongue. Di gantse velt shteyt af der shpits tsung. די גאַנצע וועלט שטייט אויף דער שפּיץ צונג.

(back to top)